دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و هفتم: غواصی در دنیای درون یک هنر است

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و ششم: تاثیر خودکاوی بر سیر و سلوک اخلاقی

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و پنجم: برون ریزی ذهنیات بدون قید و شرط

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و چهارم: دو شیوه خودکاوی کارن هورنای

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و سوم: پالایش روانی چیست؟

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و دوم: در اثرات زخمهای کودکی نباید ماند

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه نود و هفتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ظهور نور توحید برای موحدین و مخلصین

 


دریافت

 

معادشناسی

جلسه نود و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

حضور وحدانیت خدا در این دنیا و قیامت

 


دریافت

 

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سی و یکم: بیگانگی و دورافتادگی از خویش

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه نود و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سنتها و قوانین الهی در دنیا و قیامت تغییر نمیپذیرد

 


دریافت