دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

معادشناسی

جلسه چهل و نهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 فقط عمل ، ملاک ورود به بهشت و جهنم برزخی است

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

شیوه برخورد ابوبکر و کارگزاران او با مخالفان داخل مدینه
 

دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و هشتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

بهشت و جهنم دنیایی ، برزخی و قیامتی

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

شیوه برخورد ابوبکر و کارگزاران او با مخالفان خارج از مدینه
 

دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و هفتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ملازم بودن نفس قدسی و نفس اماره با انسان در برزخ (2)

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سرکوب قیام مسیلمه کذاب و کشتن او
 

دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ملازم بودن نفس قدسی و نفس اماره با انسان در برزخ (1)

 


دریافت